Je bent hier » Ons nieuwe kantoor

Ons nieuwe kantoor

Station Wijgmaal: van ruïne naar ecohuis

Het vervallen station van Wijgmaal, al jaren een doorn in het oog van de plaatselijke bevolking, krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. Op 8 juli ondertekende de stad Leuven de overeenkomst met de Dialoog om de ruïne aan het spoor te verbouwen tot een ecohuis.

 

Het station van Wijgmaal, ons nieuwe kantoor 

Het station van Wijgmaal staat al jaren te verloederen. Een brand verwoestte in 1940 het oorspronkelijke gebouw daterend van 1864. De heropbouw gebeurde in de typische stijl van die periode. We renoveren het gebouw samen met de stad Leuven tot een energiezuinige kantoor- en ontmoetingsruimte.

 

Buurtbewoners en verenigingen kunnen de zalen huren voor vergaderingen of evenementen.

Een nieuw spoor

Coördinator Inge Pauwels bevestigt dat Dialoog al langer op zoek was naar nieuwe kantoorruimte maar liever geen woonhuis wou inpalmen en de voorkeur gaf aan een renovatie. “We wilden ook dicht bij een station blijven en een energiezuinige en betaalbare oplossing. Aan al deze voorwaarden is voldaan. Veel dichter bij het station zullen we nooit geraken.”

 

Dialoog wil met deze renovatie duurzaam bouwen stimuleren door een voorbeeld te stellen. Het historische gebouw zal zijn uitzicht behouden en een exporuimte bevatten. “De ervaringen die we opdoen willen we delen met andere verbouwers. We willen ook experimenteren met nieuwe technieken binnen de kringloopeconomie zoals modulair bouwen en producten huren zodat die eigendom blijven van de producent, met een grotere kans op een langere levensduur.”

 

Wie de voorbereiding van de werken op de voet wil volgen kan terecht op de Facebookpagina facebook.com/stationwijgmaal. Voor de inrichting van de vergader- en ontmoetingsruimte doet Dialoog een beroep op buurtbewoners en verenigingen om een vrijwillige bijdrage te leveren. Dat kan via crowdfunding, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Voor giften vanaf 40 euro, gestort op rekening BE10 000 000 0404 – BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van 128/2844/00085, ontvangt u een fiscaal attest.

 

Meer info
Inge Pauwels
016 23 26 49
inge.pauwels@dialoog.be

 

 

Leuven 2030Co-funded by the Horizon 2020
Framework Programme of the European UnionCo-funded by
the Horizon 2020 Framework Programme
of the European Union

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw