Je bent hier » Tijdschrift » Ecologisch magazine de Koevoet

Ecologisch magazine de Koevoet

Duurzaam bouwen en wonen is al meer dan dertig jaar een toonaangevend thema in de Koevoet. Wat niet wil zeggen dat we het bredere verband uit het oog verliezen. Energiebesparing, fauna en flora, voeding, mobiliteit en al wat daar bij aanleunt, verdienen een vaste stek. Een brede mix binnen een ecologisch kader.

 

de Koevoet verschijnt 4 maal per jaar: op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.

 

de Koevoet nummer 183de Koevoet nummer 182de Koevoet nummer 181de Koevoet nummer 180de Koevoet nummer 179 de Koevoet nummer 178de Koevoet nummer 177de Koevoet nummer 176de Koevoet nummer 175de Koevoet nummer 174de Koevoet nummer 173de Koevoet nummer 172de Koevoet nummer 171de Koevoet nummer 170de Koevoet nummer 169de Koevoet nummer 168de Koevoet nummer 167de Koevoet nummer 166de Koevoet nummer 165de Koevoet nummer 164de Koevoet nummer 163de Koevoet nummer 162de Koevoet nummer 161de Koevoet nummer 160de Koevoet nummer 159de Koevoet nummer 158de Koevoet nummer 157de Koevoet nummer 156de Koevoet nummer 155de Koevoet nummer 154de Koevoet nummer 153de Koevoet nummer 152de Koevoet nummer 151de Koevoet nummer 150de Koevoet nummer 149de Koevoet nummer 148de Koevoet nummer 147de Koevoet nummer 146de Koevoet nummer 145de Koevoet nummer 144de Koevoet nummer 143de Koevoet nummer 142de Koevoet nummer 141de Koevoet nummer 140de Koevoet nummer 139de Koevoet nummer 138de Koevoet nummer 137de Koevoet nummer 136de Koevoet nummer 135de Koevoet nummer 134de Koevoet nummer 133de Koevoet nummer 132de Koevoet nummer 131de Koevoet nummer 130

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw