Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief energie

Archief Energie

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

De zoutwaterbatterij 182
Hout als duurzame energiebron 182
Houtkachels en fijnstof (2) 180
De dreiging van een nucleaire verrijzenis 179
Houtkachels en fijnstof 178
Gas of warmtepomp bij nieuwbouw 177
20 jaar ODE 177
Hervorming energiepremies 2017 176
Hernieuwbare energie vreet ruimte 175
Greenpeace: "Ruimte zat" 175
Kernenergie en klimaat 174
Warming-up homeparty 174
Microgrids 173
Netvergoeding zonnepanelen 173
Tesla Powerwall 172
Zelfbouw Finoven + Stralingswarmte 171
Energielabels voor woningen 171
Autorijden op aardgas 171
Pelletsfabriek 171
Smartphonebatterij 171
Stroomopwaarts ondernemen 170
Fakkeldrager in vuur en vlam 169
Fiets op waterstof 169
Vrachtfietsen anno 2014 167
Installaties vernieuwen 167
Energiepremies 2014 166
Solar zonder grenzen 165
De energiebijbel 163
De warmtepompboiler 163
Subsidies voor energiebesparing in 2013 162
Vijf jaar energieprestatieregelgeving 161
Subsidies zonnepanelen 160
De energiecircel 160
Energievreters 159
Centrale warmtezuil in een passieve woning 158
Trias Energetica 158
Recyclage zonnepanelen 158
Hydraulisch inregelen van de centrale verwarming 158
Besparen op elektriciteit 158
De zonneboiler 157
Warmtepomp 156
Verwarmingstips 156
Oversubsidiëring zonnepanelen 155
Sluimerverbruik 154
Met de zon op het dak 153
De elektrische fiets 153
Energiejacht 152
De elektroboiler: one shot heating 152
De warmtepompboiler 151
Warmteproductie passiefhuis 151
Het einde van de gloeilamp 151
De warmtepomphype 150
Energiepremies 150
De brandstofcel 150
Energielabels voor houtkachels 148
Tegelkachels bis 147
Microwarmtekrachtkoppeling 147
Vrachtwagens met trappers 146
Energiesubsidies 146
De AQUA-tegelkachels 146
Tegelkachels 146
Microwindturbines 145
Warm water (slot) 145
Duurzame energietechnologie op school 145
Elektrische auto's 144
Warm water (2) 144
Groene energie 144
Warm water 143
Toekomst van de energie 142
Energy Ball 140
Zelfbouw zonnecollector 140
LED-verlichting 139
Koolzaad in de Westhoek 139
Energiezuinige ventilatoren 138
World Solar Challenge 137
PV praktisch 137
Kamp C gaat fotovoltaïsch 137
Warmtepompen 136
Nieuwe spaarlampen 136
Experimenteren met puur plantaardige olie 134
Herlaadbare batterijen (2) 134
Nieuws onder de zon 132
Met de wind mee 132
Zonnebeurs in Freiburg 132
Klimaatwijken 131
Elektrische voertuigen 131
Koolzaad, het gele goud 131
De gasverwarmde gasdroger 130
De heilige koe bij de horens 130
Herlaadbare batterijen 130
Greenpeace energiegids 130

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw