Je bent hier » Over Dialoog » Geschiedenis

Geschiedenis

De eerste jaren

Dialoog vzw werd op 18 april 1968 binnen de KU Leuven opgericht als organisatie om vormingsactiviteiten voor studenten te coördineren. Dankzij structurele subsidies kon Dialoog midden de jaren '70 zelfstandig worden en volgde er een erkenning als Vormingsinstelling in het kader van het Cultuurdecreet. In dezelfde periode startte Dialoog een werking rond een breed scala van thema’s zoals zingeving, communicatie, partnerrelaties, Nederlands voor anderstaligen, gerechtelijke alternatieve maatregelen …

 

Alternatieve energie

De beurs 'Soft Technology’ in Twente 1971 was ondertussen de inspiratiebron voor 4 KU Leuven-studenten om de 'Werkgroep Zachte Technologie' op te richten. Met onder andere wekelijkse 'dinsdag-dinnerclub’- discussies ontwikkelden zij een kritische kijk op de ingenieursopleiding en startten met de promotie van alternatieve energiebronnen (zon, wind, biomassa). Het was de tijd van het eerste rapport van de Club van Rome (uitputting van voorraden) en de maatschappijkritische visies van Ivan Illich en E.F. Schumacher ('small is beautifull’). In 1977 vond hun werking onderdak bij Dialoog en werd het magazine de Koevoet geboren. Een andere tak van de beweging hield zich meer met het thema Noord-Zuid bezig, waaruit later de vzw ATOL ontstond.

 

Sinds 1977 was bijgevolg een substantieel deel van onze werking gericht op de promotie van duurzame ontwikkeling met vorming, studiewerk en advies rond zon, wind, biomassa, Duurzaam Bouwen, workshops zelfbouw finovens/tegelkachels, rationeel energiegebruik… Daarnaast werden ook projecten opgezet ten behoeve van het beleid, met dossiers zoals 'Energie in de gemeente’ en 'Technologie op School’.

 

Het eerste 'Alternatief Energiescenario voor Vlaanderen’ werd opgesteld in 1982 en was zeker een mijlpaal (update in 1985), in 1988 gevolgd door het 'Zure Neerslag Scenario voor Vlaanderen’. We werkten mee aan diverse overheidscampagnes (bijvoorbeeld de publicatie 'Water, elke druppel telt. Deel 1: Een watervriendelijk huishouden’, Aminal, 2000) en onderzoeksopdrachten (bijvoorbeeld de Enquête energiezuinig gedrag van Vlaamse huishoudens, Iris Consulting in samenwerking met onze vzw, in opdracht van ANRE, 2001 en 2003).

 

Kleinschalige waterzuivering

We introduceerden als eerste ngo in Vlaanderen halfweg jaren ’90 het advies- en vormingswerk rond individuele en kleinschalige waterzuivering (workshops zelfbouw percolatierietveld, infosessies en telefonisch advies) en was voor dit thema jarenlang partner van de Vlaamse Milieumaatschappij (Waterloket Vlaanderen).

 

Eco- en BouwTeams

In 1995 introduceerden we de internationale EcoTeamcampagne in Vlaanderen, drie jaar later gevolgd door de eigen BouwTeamcampagne. De BouwTeamcursus – met alles over isolatie, ventilatie, keuze verwarming en sanitair warm water, waterbesparing en duurzame materiaalkeuze – is wellicht ons bekendste product en werd de voorbije jaren meer dan 250 keer in Vlaanderen ingericht.

 

In de voorbije 30 jaar heeft de milieuwerking van Dialoog mee de noodzakelijke impuls gegeven aan het ontstaan van andere gespecialiseerde ngo’s zoals Memo vzw (Groene Gids), Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen vzw en Ecolife vzw (oorspronkelijk GAP Vlaanderen vzw).

 

Dialoog vandaag

Sinds 1 januari 2004 vallen we niet meer onder het decreet op de Vormingsinstellingen. De werking rond communicatie en gerechtelijke alternatieve maatregelen werd afgesplitst en Dialoog werkt nog uitsluitend rond leefmilieudoelstellingen vanuit een 100 % onafhankelijke opstelling en met de focus op de thema’s Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen.

 

Op 1 januari 2009 werden we door de Vlaamse overheid erkend als gewestelijke thematische milieuorganisatie.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw