Je bent hier » In samenwerking » Leuven2030

Leuven2030

Leuven 2030

In het kort

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen toe te werken naar een klimaatneutraal Leuven. Wij bouwen bruggen, inspireren, faciliteren en informeren. Ons ultieme doel is een duurzaam, klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Dialoog stond mee aan de wieg van deze vzw en werkt tot op vandaag mee aan allerlei projecten binnen LKN2030.

 

Over ‘Leuven2030’

Leuven 2030 is de merknaam van de stadsbrede vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. De vzw bestaat uit inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en (semi-)publieke overheden; de volledige samenleving is in onze vzw vertegenwoordigd. De vzw is een open ledenorganisatie, waar iedereen lid van kan worden.

 

Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO₂), methaan of lachgas.

 

Dit kan alleen slagen als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen. Alle actoren zijn verantwoordelijk voor onze CO₂-uitstoot; de bijdrage van elk van deze actoren is dus noodzakelijk.

 

Uiteraard houden we hierbij rekening met de diversiteit in onze samenleving. We willen de omslag naar een klimaatneutrale stad realiseren op een sociaal rechtvaardige manier.

 

 Plan van aanpak

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Bij Leuven 2030 werken ze rond verschillende thema’s: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. De grootste uitdagingen liggen in de thema’s: gebouwen, mobiliteit en energie.

Een van de doelstellingen van Leuven 2030 is om, samen met de Leuvense samenleving, projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. Door de jaren heen is er een waardevol netwerk ontstaan, bestaande uit enthousiaste leden, gedreven partners en gemotiveerde vrijwilligers. Zij bouwen aan een toekomst met minder uitstoot, niet alleen door individuele acties te ondernemen, maar ook door samen aan straffe pilootprojecten te werken.

Dialoog is betrokken bij het project

Collectie energie-efficiëntie in niet-residentiële sector: www.leuven2030.be/projecten/collectieve-energie-efficientie-niet-residentiele-sector

Energiezuinig renoveren voor iedereen: www.leuven2030.be/projecten/energiezuinig-renoveren-voor-iedereen

 Betrokken partners

Een greep uit de lijst van stichtende leden van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030: Stad Leuven, AGSL, 30CC, Museum M, OCMW Leuven, KU Leuven, De Lijn, KBC, Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven, Eandis, UZ Leuven, imec, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, STUK, Climaxi, CAW, Dialoog vzw, ACW, Vredeseilanden, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Mobiel21 vzw, Stad en Architectuur, Fietsersbond Leuven, Oxfam Wereldwinkels Regio Leuven, Futureproofed, AB Inbev, Ertzberg CORE CVBA-so, Micro Matic Research, Eneco, Confederatie Bouw Vlaams-Brabant, ViRiX, Collectiv4, BUUR, CERA, AVEVE, Boerenbond, Velo, Bouwunie, Interleuven, Ecowerf, Pendule vzw.

Alle stichtende en huidige leden zijn te vinden op www.leuven2030.be/over-ons/onze-leden

 Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je een specifieke vraag? 

E-mail: info@leuven2030.be

Telefoon: 016 27 25 31

www.leuven2030.be

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw