Je bent hier » In samenwerking » C-Bouwers maak je bouwproject circulair

C-Bouwers: maak je bouwproject circulair

Circulair bouwen is een topic dat steeds hoger op de ecologische en politieke agenda komt te staan, maar waar bouwheren en architecten nog vaak in het duister tasten als het gaat over concrete oplossingen en voorbeeldprojecten.

 

Oproep C-Bouwers: maak je bouwproject circulair

 

Ik schrijf me in Ik wil meer informatie

 

Bond Beter Leefmilieu, VIBE, Dialoog, DuBo Vlaams-Brabant en VUB starten daarom dit najaar samen het project C-Bouwers op. Met dit proefproject willen we bouwheren, architecten en bouwpromotoren de voordelen van circulair bouwen beter leren kennen en hen stap voor stap begeleiden om circulaire bouwprojecten te verwezenlijken.

 

Daarvoor zijn we op zoek naar bouwheren en architecten met concrete projecten met een duidelijke circulaire ambitie. Dit kan gaan om circulair materiaalgebruik, zoals hergebruik van gerecupereerde bouwmaterialen of gebruik van aanpasbare en demonteerbare bouwoplossingen. Of om een gebouwontwerp dat met zijn bewoners kan mee evolueren in de tijd of volledig materiaal-efficiënt getransformeerd kan worden.

Maak je bouwproject circulair

Start jij met een bouwproject waarbij je de focus op circulair bouwen wilt leggen, maar weet je niet goed hoe? Wil je begeleid en geïnspireerd worden door circulaire bouwexperts, samen met andere gelijkgezinde bouwheren en architecten?

 

Dan hebben wij goed nieuws. Bouwheren, architecten en bouwpromotoren kunnen dit jaar gratis deelnemen aan het project C-Bouwers. Samen met circulaire bouwexperts bekijken we hoe we circulaire bouwprincipes kunnen vertalen naar jouw project doorheen de verschillende fasen: ontwerp, technische detaillering en uitvoering.

 

Heb je een concreet bouwproject waarin je een circulair thema wilt uitdiepen, zoals hergebruik van bouwmaterialen, aanpasbaarheid van bouwsystemen of een gebouwontwerp dat materiaal- en kostenefficiënt met zijn bewoners mee evolueert in de tijd?

 

Schrijf je project dan vóór 15 oktober in voor C-Bouwers via het online inschrijvingsformulier.

Via C-Bouwers krijg je professionele stap-voor-stap begeleiding in het circulair maken van je bouwproject via:

  • Creatieve workshops met circulaire bouwexperts
  • Bezoek aan inspirerende voorbeeldprojecten
  • Individueel circulair projectadvies
  • Interactie met andere architecten en bouwheren
  • Online leerplatform

Draag bij tot dit innovatieve circulair leerplatform en inspireer op jouw beurt de volgende generatie C-Bouwers.

Een project van BBL, VIBE, VUB, Dialoog en DuBo Vlaams-Brabant met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (FDME).

 

Ik schrijf me in Ik wil meer informatie

 

C-Bouwers

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw