Je bent hier » In samenwerking » Back office expertise energie en ecoconstructie bim

Back Office expertise Energie en Ecoconstructie (BIM)

Back Office expertise Energie en Ecoconstructie

In het kort

Sinds 2011 staat Dialoog in voor de Back Office expertise Energie en Ecoconstructie in opdracht van Leefmilieu Brussel. We staan de Brusselse adviseurs bij met vormingen en we beantwoorden telefonisch of per mail al hun technische vragen en het ontwikkelen van hulpmiddelen.

 

Over ‘Back Office expertise Energie en Ecoconstructie’

In 2011 besliste Leefmilieu Brussel om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een EnergieHuis uit de grond te stampen. Woningeigenaars en inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen er in het Frans en in het Nederlands terecht voor individueel advies over het verduurzamen van hun woning, zowel op technisch, administratief als financieel vlak.

 

Naast een infoloket voor energie en ecoconstructie behoren ook huisbezoeken, de onmiddellijke uitvoering van kleine energiebesparende ingrepen, hulp bij premieaanvragen en begeleiding bij het opvolgen van eenvoudige renovatiewerken tot de taken van het EnergieHuis, zonder hiermee in het vaarwater van architecten te komen. Geen kleine opdracht, waarvoor op korte termijn voldoende ‘renovatieadviseurs’ opgeleid moesten worden.

 

Om deze kersverse adviseurs bij te staan in hun opdracht, lanceerde Leefmilieu Brussel een projectoproep voor de organisatie van een Back Office expertise Energie en Ecoconstructie, een oproep die Dialoog binnenhaalde. Sinds de opstart van het EnergieHuis in 2012 ondersteunen we achter de schermen de renovatieadviseurs op technisch vlak. Ons takenpakket bestaat onder meer uit het geven van vormingen, de opmaak van hulpmiddelen zoals technische fiches en thematische dossiers, tot het uitzoeken van het antwoord op complexere vragen. De tweetalige invulling van de opdracht en de Brusselse context met zijn eigen specifieke grootstedelijke renovatieproblemen vormen voor Dialoog een extra uitdaging bovenop de benodigde technische kennis om deze opdracht te volbrengen.

 

 Meer informatie

Iedereen die een woning in het Brussels Gewest bezit of huurt – dus bijvoorbeeld ook een Vlaamse eigenaar van een huurwoning in Brussel – kan bij Homegrade (de nieuwe naam van het energiehuis) terecht aan het infoloket in de Sint-Gorikshallen, mailsgewijs via info@homegrade.brussels of telefonisch op 1810.

Meer info op www.homegrade.be.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw