Je bent hier » Cursussen » Een cursus organiseren » Dagcursussen

Dagcursussen

Mensen zitten nog vaak met vragen rond duurzaam bouwen. Om hen wegwijs te maken, goten we onze jarenlange ervaring en kennis in korte infosessies (2 uur) en een uitgebreide tweedaagse BouwTeamcursus.

 

Onze dagcursussen

 

Programma van de Bouwheer, een startpakket voor de (ver)bouwer

De cursus Programma van de Bouwheer is een goede inleiding op de InfraxBouwTeam cursus. Daar waar de BouwTeam cursus technische en praktische informatie aanreikt over energiezuinig en duurzaam (ver-) bouwen ligt het accent in Programma van de Bouwheer op het leren formuleren van uw bouw- en woonwensen. Zo krijgt u een overzicht van een aantal bouwstijlen, bouwmethoden, bouw- en woonconcepten. Thema’s zoals akoestiek, gebruiks- en kindvriendelijk bouwen en kleurbeleving komen eveneens aan bod. U krijgt inzicht in de mogelijke bouwverzekeringen en de samenwerking met de verschillende bouwpartners.

 

Programma: 1 zaterdag (van 9 tot 17 uur)

Prijs: 25 euro per deelnemer, te betalen door deelnemer.

De organisator betaalt niets maar staat in voor broodjes, zaal en promotie.

 

InfraxBouwTeam

Slim bouwen of verbouwen levert u heel wat op. Elke maand een energiefactuur die flink lager is bijvoorbeeld. Maar ook een gezonder en comfortabeler huis. Hoe u slim bouwt of verbouwt, dat leert u bij de InfraxBouwTeams. Tijdens twee zaterdagen krijgt u van een van onze bouwdeskundigen de nodige technische en praktische bagage rond duurzaam en energiezuinig bouwen. Altijd handig. Ook als u tijdens uw bouwproject zelf uw handen niet uit de mouwen steekt. Voorkennis is niet vereist. De informatie is neutraal en commercieel onafhankelijk, want Infrax noch Dialoog verkopen welk materiaal dan ook.

 

Architecten kunnen in het kader van hun permanente vorming 13 punten verzamelen door het
bijwonen van deze cursus.

 

U kunt kiezen tussen twee formules:

1. BouwTeam cursus voor verbouwers

U krijgt van een bouwdeskundige gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Zo bent u goed geïnformeerd in gesprek met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei materialen.

2. BouwTeam cursus voor nieuwbouwers

Vanaf 2021 is het BEN-principe (Bijna EnergieNeutraal) de standaard voor nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een strenge energieprestatie-eis (E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de resterende hoeveelheid energie die u nog nodig hebt, gedeeltelijk ter plaatse of uit nabijgelegen groene bronnen opgewekt worden. In deze cursus voor nieuwbouwers leert u hoe u met een evenwichtig maatregelenpakket BEN kunt bouwen.

 

Bij grondige renovaties kunnen particulieren onder bepaalde voorwaarden tot 10 000 euro premies ontvangen voor renovatiewerken. Wilt u uw inwoners grondig informeren over duurzaam bouwen, dan is de BouwTeam cursus voor verbouwers een ideale oplossing.

 

Programma: twee zaterdagen (van 9 tot 17 uur)
Prijs: 40 euro per deelnemer, te betalen door deelnemer en 645 euro (excl. verplaatsingsvergoeding) voor de organisator.

 

Als Infrax de netbeheerder is in uw gemeente, dan is deze cursus gratis.
Dialoog verzorgt de inhoud van de cursus en gebruikt aangepast demomateriaal.
De organisator staat in voor de locatie, drank en broodjes en promotie.


Meer info

016 23 26 49

info@dialoog.be

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw