Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief maatschappij en cultuur

Archief Maatschappij en Cultuur

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

Klimaatverandering en CO2 182
Leuven 2030 181
De geschiedenis van zonne-energie 180
200 jaar fietsen 179
De kracht van coöperaties 179
Kernversterking 179
Briljante fietspaden 177
Zonnearc TV presenteert (3) 176
Vlaamse klimaattop 175
Eenvoudiger leven met de piraminder 175
Zonnearc TV presenteert (2) 175
Een smartphone als copiloot 174
Zonnearc TV presenteert 174
Nieuwe bankencrisis 174
Monetair off the grid 172
Tine Hens, Het klein verzet 172
Leuven Klimaatneutraal 2030 170
Gratis geld voor iedereen 170
Hart boven Hard 169
Partners zonder grenzen 168
Weg van mobiliteit 168
Slow is beautiful 168
Mobilotoop 167
Angst (Braakland/ZheBilding) 166
Bitcoin 166
Printen in 3D 164
Mobilotoop 164
Upcycling: schitterende rotzooi 164
Duurzaam sparen en beleggen 161
Tem het bankwezen 160
Complementaire munten 159
Autodelen 157
Eco art 157
Project Soleil Congo 156
Low Impact Festival Dranouter 152
Bankroet 152
Bankencrisis 151
OpenRuimte Ademruimte 147
Navdanya 146
Aërogami 145
Kredietcrisis 145
Ello Mobile 143
Dag van de aarde 142
Vrije bits en bytes 142
Creatief met kurk 142
MeMo-gids 5 141
Kippen houden 139
Week van de sociale economie 138
Mondiale voetafdruk 137
Ecolife leeft 137
Duurzaam consumeren 136
Netwerkbrochure: wegwijzer duurzaam sparen en beleggen 135
De comeback van cannabis 135
Trage wegen 134
Triodos 134
Het geld van de toekomst 134
Banken en mensenrechten 133
Ecofestival Dranouter 132
Duurzame keukenbus 132

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw