Je bent hier » Over Dialoog » Wat doen we zelf

Wat doen we zelf?

Ecolife heeft in 2013 een nulmeting uitgevoerd over het jaar 2012. Onze totale carbon footprint bedroeg toen 28 ton CO2-eq1 of 4,6 ton per voltijds equivalent (VTE).

 

Bloemenweide 

Deze carbon footprint omvat onze eigen directe emissies (ISO scope 1: verwarming, dienstverkeer), de emissies door ons elektriciteitsverbruik (ISO scope 2) en de indirecte emissies (ISO scope 3: emissies voor productie van aangekochte producten, materiële activa, woon-werkverkeer). Als we alleen scope 1 in rekening nemen, hebben we het over 7,62 ton CO2.

 

Carbon footprint %
   ISO Scope 1  ISO Scope 2  ISO Scope 3 Totaal  
Direct energieverbruik gebouwen  7,6 ton  0,02 ton  1,4 ton  9,0 ton  32,2 %
Aankopen en inputs (incl. drukwerk)      6,5 ton  6,5 ton  23,2 %
Afval      0,4 ton  0,4 ton  1,5 %
Woon-werkverkeer      3,1 ton 3,1 ton  11,2 %
Transport en dienstverkeer  0,0 ton   4,8 ton  4,8 ton  17,3 %
Vaste materiële activa      4,1 ton 4,1 ton  14,6 %
Totaal  7,6 ton  0,02 ton  20,2 ton  27,8 ton  
Per VTE        4,6 ton  

 

Vergelijking met een gemiddeld kantoor

Deze tabel geeft een vergelijking tussen onze cijfers en die van een gemiddeld kantoor in Vlaanderen.

 

  Eenheid Gemiddeld kantoor Dialoog
VTE Bedienden VTE    6
Vloeroppervlakte per VTE m2/VTE  31  20
Papier kg/VTE  44  15
Elektriciteit kWh/m2  97  22
  kWh/VTE 3100 430
Verwarming kWh/m2  101  314
Gas (verwarming) m3/m2  9  28
  m3/VTE 290 565
Total afval kg/VTE  170  37
Ongescheiden afval kg/VTE  80  13
Percentage afvalscheiding %  52%  64%

 

We scoren over het algemeen niet slecht maar het kan altijd beter. In 2013 hebben we dan ook een klimaatwerkgroep opgericht. We monitoren verbruik, afval, mobiliteit, enz. en we ondernemen kleine en grote acties om onze voetafdruk te verkleinen.

 

Enkele uitgevoerde maatregelen

Energie

 • echte groene stroom (Ecopower)
 • elk bureau heeft een eigen stekkerblok met een knop zodat we alle toestellen effectief uitschakelen als er niemand op kantoor is
 • de verwarming in de vergaderzaal staat alleen op wanneer we vergaderen
 • pc-instellingen zijn aangepast zodat ze sneller in slaapstand gaan

Afval

 • handzeep en onderhoudsproducten kopen we in een verpakkingsvrije winkel
 • ons biologisch fruit komt ook uit een verpakkingsvrije winkel
 • recycleren van printercartridges
 • gebruik van kraantjeswater
 • fruitsap kopen we in herbruikbare flessen
 • koffiezetmachine zonder capsules
 • afval sorteren we zoveel mogelijk: pmd, papier, gft, elektronica en wat nog herbruikbaar is, gaat naar de kringwinkel
 • de krant is opgezegd
 • binnenkomende post: bekijken wat we aan nieuwsbrieven en infoblaadjes kunnen opzeggen
 • "geen reclame" sticker op de brievenbus
 • roze zak ingevoerd (plastics)

Mobiliteit

 • aankoop plooifiets
 • ecodrive cursus
 • mogelijkheid om thuis te werken als dat het aantal autokilometers vermindert
 • fietsvergoeding
 • geen kilometervergoeding voor de wagen voor minder dan 5 kilometer
 • Blue-bikeabonnement

 

Papierverbruik

 • andere lay-out van de cursus en de Koevoet waardoor we papierbesparend kunnen afdrukken
 • gebruik van 100% gerecycleerd papier
 • stimuleren van overschakelen op digitaal abonnement de Koevoet
 • aanpassen instellingen computer zodat er altijd op kladpapier gedrukt wordt
 • loonbrieven digitaal versturen
 • digitale Koevoet voor adviesvragers en BouwTeamcursisten

 

Varia

 • aanleggen bloemenweide

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw