Je bent hier » Oproep invulling gemeenschapsruimte

Oproep invulling gemeenschapsruimte

Terug

Algemene informatie : ligging en situering

Het stationsgebouw is gelegen in de Stationsstraat 2-4, 3018 Wijgmaal.

 

Algemene informatie: context

De stad Leuven nam het stationsgebouw op 27 augustus 2010 in erfpacht van de NMBS Holding en op 7 juli 2016 tekende de stad Leuven met Dialoog een opstalovereenkomst waardoor Dialoog het gebouw in eigendom heeft voor een termijn van 44 jaar en uiterlijk tot 26 augustus 2060 met als doel het te renoveren, te herbestemmen en te exploiteren. Na het einde van de opstal gaat het gebouw in de staat waarin het zich dan bevindt terug over naar de NMBS.

 

De grenzen van het opstalrecht van Dialoog vallen samen met de grenzen van het gebouw. Er is dus geen buitenruimte.

 

De opstalgever (stad Leuven) en de NMBS dienen steeds voorafgaand en schriftelijk hun akkoord te verlenen met het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw en de geplande renovatiewerken. De opstalgever verbindt er zich toe binnen een redelijke termijn deze aanvragen te behandelen en te beantwoorden.

Opdracht

Dialoog streeft naar een inclusieve samenleving waarbinnen kwaliteitsvol wonen en leven voor iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd is. Bouwen en wonen als onderdeel van een circulaire samenleving in het algemeen, een circulaire economie in het bijzonder.

 

Met dit project wil Dialoog

  • vorm geven aan een eigen, nieuwe werkplek – ecologisch verantwoord en duurzaam.
  • een ontmoetingsruimte creëren waar ervaring en kennis gedeeld worden, de sociale cohesie versterkt wordt.
  • een voorbeeldfunctie stellen.

De huidige plannen voorzien in een kantoorgedeelte voor Dialoog en een polyvalente vergader- en gemeenschapslokaal met kitchenette. Momenteel is voorzien dat de uitbating van het vergadergedeelte zal opgenomen worden door lokalenverhuur van de stad Leuven.

 

Het voorwerp van deze opdracht is:

  • Een concept te ontwikkelen.
  • De realisatie van dit concept.
  • Het uitbaten van dit concept.

Informatie

De kandidaat-inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de procedure en de opdracht en/of een bezoek aan het stationsgebouw aan te vragen.
Hiervoor neem je contact op met Inge Pauwels, 016 23 26 49 of per mail: inge.pauwels@dialoog.be.

 

Bekijk de volledige opdracht (pdf)

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw