Je bent hier » In samenwerking » Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk de hutte

Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte

Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte

In het kort

De bewoners van de wijk De Hutte in Kampenhout krijgen van de gemeente de kans om de asbesthoudende dak- en gevelbekleding van hun woning te vervangen. Het gaat om een proefproject in samenwerking met de woonintercommunale 3Wplus en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

 

Over ‘Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte’

Dat asbest de gezondheid kan schaden, is ondertussen zo klaar als een klontje. Toch werd het nog tot begin deze eeuw gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid. Dat wil zeggen dat ons woningareaal nog duizenden huizen telt met asbest op het dak of tegen de gevel. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Daarom vroeg het OVAM om een beleid uit te werken om die doelstelling te halen. Wij van Dialoog nemen het deel dakisolatie voor onze rekening.

 

 Plan van aanpak

In opdracht van de Vlaamse Regering werkt de OVAM momenteel aan een gefaseerd en versneld asbestafbouwbeleid met als doelstelling een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Een versneld asbestafbouwbeleid grijpt in op het huidige afbouwritme want zonder ingrijpen verwachten we dat het grootste deel van de asbesthoudende materialen pas tegen 2070 of later zal verwijderd zijn via renovatie of sloop.

“De meeste daken in de wijk De Hutte zijn bedekt met asbestleien”, vertelt Kampenhouts milieuschepen Stefan Vandevenne. “De wijk is bovendien gebonden aan stedenbouwkundige voorschriften en de uniformiteit moet behouden blijven. Net daarom is een overkoepelende aanpak interessant.” De uniformiteit van de wijk zal het project dan ook vlot doen verlopen, zo vermoeden de betrokken partners. Daarom is De Hutte interessant als pilootproject. Bedoeling is om goede praktijken te ontwikkelen die, als ze succesvol blijken, ook op andere woonwijken toegepast kunnen worden.

Samenaankoop is goedkoper

De formule van de samenaankoop moet het project betaalbaar houden. Om het asbest te verwijderen en de dakisolatie te plaatsen, zoeken de partners één aannemer voor de hele wijk. Door de werken te bundelen en als groep te onderhandelen, ontstaan er schaalvoordelen die de prijs kunnen drukken. OVAM neemt de kosten voor het transport en de verwerking van het asbest op zich.

Minder energie met meer comfort

Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruik maken om het meteen correct te isoleren. En daar komt de jarenlange ervaring van Dialoog uitstekend van pas. We zoeken samen met de aannemer naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing en zien erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.

Dakisolatie zorgt voor een gevoelige daling van het energieverbruik en een lagere energiefactuur. Een degelijk geïsoleerd dak komt ook het wooncomfort ten goede. Onaangename tocht en ongewilde condensatie behoren meteen tot het verleden. Een asbestvrij en energiezuinig huis is bovendien een meerwaarde als je het wilt verkopen.

 Betrokken partners

Gemeente Kampenhout, 3Wplus, OVAM en Dialoog.

 Meer informatie

Contacteer Inge Pauwels inge.pauwels@dialoog.be als je ook nadenkt over een wijkrenovatieproject.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw