Je bent hier » In samenwerking » Collectieve energieefficientie in nietresidentiele sector

Collectieve energie-efficiëntie in niet-residentiële sector

permoment

In het kort

Achttien grote en kleine partners uit de Leuvense samenleving werken samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. De publieke en private gebouwbeheerders, van bedrijven en overheden tot rusthuizen en scholen, onderzoeken mogelijke energiebesparende maatregelen en delen hun kennis en ervaringen.

 

Over 'Collectieve energie-efficiëntie in niet-residentiële sector'

Geld en energie besparen en de jaarlijkse CO₂-uitstoot in Leuven terugdringen. Achttien gebouwbeheerders, gaande van scholen over bedrijven tot woonzorgcentra, investeren het indrukwekkende bedrag van 40 miljoen euro in het verduurzamen van hun gebouwen. Vzw Leuven 2030 bracht de partners bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund.

 

Het project gaat verder onder de naam L.E.U.V.E.N (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network). Op termijn hopen Leuven 2030 en de verschillende partners met hun ‘best practices’ ook andere bedrijven en organisaties te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten in de richting van een klimaatneutrale toekomst.

 

 Plan van aanpak

Meer dan 17 grotere en kleinere partners uit de Leuvense samenleving werken samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. Zij doen dit als volgt:

  • De installeren een programmacel met de nodige juridische, administratieve en technische kennis om het project te trekken.
  • De gebouwbeheerders wisselen onderling hun ervaringen uit en kunnen bij elkaar terecht met vragen over een optimaal beheer van hun gebouwen.
  • Samen stellen ze sterke plannen van aanpak op, bijvoorbeeld voor gelijktijdige investeringen, zodat ze kunnen genieten van schaalvoordelen.
  • De gebouwbeheerders zijn, in samenwerking met Leuven 2030, voortdurend op zoek naar interessante manieren van financiering voor hun onderzoek, studies en investeringen. Zo kwam het project terecht bij het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank. ELENA staat voor European Local Energy Assistance en is een fonds om partners te helpen bij doorgedreven energie-efficiëntie gerelateerde investeringen. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, aanbestedingen, etc. komen allemaal in aanmerking om een duwtje in de rug te krijgen van de Europese Investeringsbank. Hiervoor dienen de partners de komende drie jaren minstens 25 à 30 miljoen euro te besteden aan energie gerelateerde investeringen. Tot 90% van dit traject kan hierbij worden gesubsidieerd.

 Betrokken partners

Stad Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsonwikkeling Leuven, M – Museum, OCMW Leuven, Dijledal, Dijlehof, KU Leuven, UZ Leuven, KBC, Commscope, Donaldson, STUK, Paridaensinstituut, Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, Heilig Drievuldigheidscollege en Dialoog.

Projectinspirator: Katrien Rycken (Leuven 2030)

 Meer informatie

Ben je geïnteresseerd om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden op collectieve vragen rond energiebesparing in grote gebouwen? Stuur een mail naar info@dialoog.be.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw